အမွတ္ ( ၁ ) စက္မႈသင္တန္းေက်ာင္း ( ဆင္တဲ ) ၏ Online Library တြင္ သင္တန္းေက်ာင္း၏ ျပဌာန္းစာအုပ္မ်ား ၊ အေထြေထြဗဟုတုသဆိုင္ရာ စာအုပ္မ်ား ၊ ႏိုင္ငံျခားဘာသာျဖင့္ ေရးသားထားသည့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ စာအုပ္မ်ား စသည့္ ဘာသာရပ္ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ စာအုပ္မ်ားအျပင္ ရသစာေပမ်ားကိုလည္း ေက်ာင္းသား ၊ ေက်ာင္းသူမ်ား အလြယ္တကူ ဖတ္႔ရႈႏိုင္႔ရန္ စနစ္တက် ထားရွိပါသည္။

ျမန္မာ့အလင္း၊ ေၾကးမံုႏွင့္ အျခား ပုဂၢလိက ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာမ်ားကိုလည္း ဖတ္ရႈႏိုင္ရန္ ခ်ိတ္ဆက္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ စာႀကည့္တိုက္မႈ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားကို လြတ္လပ္စြာဖတ္ရႈေလ့လာႏိုင္ေၾကာင္း ဝမ္းေျမာက္စြာအသိေပးအပ္ပါသည္။

ျပဌာန္းစာအုပ္မ်ား/ကိုးကားစာအုပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စာအုပ္မ်ား၏ သတ္မွတ္စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားပါရွိပါ၍ ဥပေဒႏွင့္ မကင္းသည္မ်ားကို မျပဳလုပ္မိေစရန္ သတိေပးတားျမင့္အပ္ပါသည္။

(1) Machinist – Turner/Miller Course

(2) Machinist – Fitter Course

(3) Die Making & Moulding Course

(4) CNC Machinist Course

(5) Industrial Electrician Course

(6) Electronics Mechanics Course

(7) Sheet Metal & Welding Worker Course

(8) Foundry Course

(၁) ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ ေငြလဲႏႈန္း

Name

Email Address

Course of Interest

Message